Clean Jokes

Knock! Knock!

Who’s there?

Otto.

Otto who?

Otto know. I’ve got amnesia.

Enjoy more: Jokes, Jokes For Kids, Knock Knock Jokes

Tired of Clean Jokes? Get some other jokes!