Religious Jokes

How does Moses make his coffee?

He brews it.

Enjoy more: Coffee Jokes, Jokes

Tired of Religious Jokes? Get some other jokes!