Turkey Jokes

When do you serve tofu turkey?

Pranksgiving.

Enjoy more: Holiday Jokes, Jokes, Thanksgiving Jokes

Tired of Turkey Jokes? Get some other jokes!